Hervormingsdag 31 Oktober 2012

In die gees van die Hervorming en in ooreenstemming met die onverskrokke waagmoed van die hervormers, voel ons, die ondergetekendes, ons gedwonge om die volgende teologiese en kerklike sake wat om hervorming roep, aan die orde te stel. 1.      Misbruik van die reformatoriese “semper reformanda” Ons verwerp die misbruik van die reformatoriese “semper reformanda” asof […]

Sola of Prima – Iets oor Scriptura

Mens sou nogal dink dat na die stryd waardeur ons voorsate gegaan het vir die behoud van die Woord van God en die gesag daarvan, daar konsensus sou wees oor sake soos Skrifgesag, inspirasie, openbaring, ens. Tog is dit nie die geval nie. Die Reformatore het baie sterk gepleit vir wat bekend sou word as […]