Ken jou terme – Eisegese

Oorsprong: Grieks eis, “na binne” (Engels: “into”) + Grieks hegeisthai, “om te lei” Die interpretasie metode om vooropgestelde leringe, konsepte of idees in die teks in te lees om daardeur die teks te forseer om die vooropgestelde leringe te ondersteun. Dit moet gekontrasteer word met eksegese, wat behels dat die teks toegelaat word om sy […]

Ken jou terme – Nihilisme

Oorsprong: Latyn nihil, “niks” Dit is ‘n filosofiese benadering wat in sy breedste sin die ontkenning of verwerping van sinvolle in betekenisvolle aspekte van die lewe voorstel. As verteenwoordigend van die Naturalisme, word natuurlike oorsake gebruik as verklaring vir die lewe en gebeure. Volgens eksistensialistiese nihilisme is daar geen objektiewe sin, doel of intrinsieke waarde […]

Ken jou terme – Naturalisme

Breedweg beskou is dit ‘n filosofiese stelsel wat voorhou dat alles kan verklaar word deur natuurlike oorsake. In sy wese is dit dus ‘n ontkenning van die bonatuurlike. Hierdie beskouing lê aan die basis van alle denkrigtings wat die bestaan en werking van God, die geesteswêreld en wonderwerke ontken, byvoorbeeld Ateïsme, Agnostisisme, Nihilisme, Agodisme, en […]

Ken jou terme – Panenteïsme

Volgens hierdie beskouing is god in alles, maar alles is nie god nie. In hierdie stelsel is god slegs ‘n rigtingwyser, hy is veranderlik en nie onbeperk in bestaan nie. Hy is altyd besig om te verander, en daarom word dit ook “proses teologie” genoem. Hierdie god staan in ‘n bipolêre verband tot die wêreld, […]

Ken jou terme – Panteïsme

Oorsprong: Grieks pan, “alles” + theos, “god” Hierdie is die siening dat god is alles en alles is god. Alles bevat dus goddelikheid. Vir die mens beteken dit dat hy god is omdat god in alles is. Die onderskeid wat ons in die teïsme het tussen die Skepper en die skepsel, die ongeskape God en […]

Ken jou terme – Oop Teïsme

Ook genoem “Vrye wil teologie”. Hierdie uitgangspunt handhaaf die standpunt dat God nie juis baie nougeset beheer uitoefen oor die heelal nie, maar ‘n groot deel oorlaat aan die mens om uit vrye wil besluite te maak wat verhoudings tussen mense en met God beïnvloed. Hiermee saam is daar ook die siening dat God nie […]