Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; 
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; 
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees; 
ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, 
die vergewing van sondes, 
die opstanding van die vlees 
en in ‘n ewige lewe.

Historiese agtergrond

Die Apostoliese Geloofsbelydenis is ‘n kort en bondige samevatting van die primêre aspekte van die Christelike geloof. Alhoewel die presiese datum van sy ontstaan nie bekend is nie, is daar geleerdes wat meen dat dit so vroeg as 150 n.C. 1 al ontstaan het. Daar is ander wat beweer dat dit al in die derde eeu na Christus goed in gebruik was in die vroeë kerk.2 Dit wil blyk asof die Apostoliese Geloofsbelydenis gebasseer is op ‘n vroeër Romeinse belydenis, wat gedurende die 2de eeu n.C. in gebruik was. Hierdie belydenis is gebruik in die voorbereiding vir die doop in die vroeë kerk.

Dit wil voorkom asof die belydenis wel onstaan het in antwoord op die Gnostisisme wat vroeg reeds in die vroeë kerk ontstaan het. Dit word dan ook baie wyd deur baie van die Protestantse kerke bely. Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 9, tel dit as een van die vroeë Belydenisskrifte wat aanvaar word.

Dit word ook die 12 Artikels van die Christelike Geloof genoem, aangesien dit basies 12 items pertinent bely.

Leerstellings

Alhoewel die Apostoliese Geloofsbelydenis kort en bondig is, bevat dit ‘n rits geweldig belangrike waarheidsstellings wat die hart van die bestaan van die Kerk van Christus raak. Dit som die Christelike geloof kort en bondig op en volg die lyn van die Skrif in Skepping, Menswording van Christus, Verlossing, Herskepping and Voleindiging. 

‘n Belangrike aspek van hierdie belydenis is die Trinitariese benadering, met ander woorde God is Een in wese, maar onderskeie in drie persone. Alhoewel die Seun by verre die grootste deel van die belydenis in beslag neem, kry God Drie-Enig die fokus in die hele belydenis.

Voetnotas:

1. http://www.nhkbrits.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=47:apostoliese-&catid=30&Itemid=53 
2. http://www.ankura.net/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=12