Ken jou terme – Eksegese

Oorsprong: Grieks ex, “uit” + hēgeisthai, “uitlei” = “om uit le lei” Die interpretasie metode wat poog om die teks in sy oorspronklike grammatiese en historiese konteks te verstaan. Die oogmerk is om die betekenis van die oorspronklike outeur aan sy oorspronklike gehoor te ontdek. Die teks word vanuit verskeie hoeke benader, onder andere sosiologiese, […]

Ken jou terme – Eisegese

Oorsprong: Grieks eis, “na binne” (Engels: “into”) + Grieks hegeisthai, “om te lei” Die interpretasie metode om vooropgestelde leringe, konsepte of idees in die teks in te lees om daardeur die teks te forseer om die vooropgestelde leringe te ondersteun. Dit moet gekontrasteer word met eksegese, wat behels dat die teks toegelaat word om sy […]

Ken jou terme – Nihilisme

Oorsprong: Latyn nihil, “niks” Dit is ‘n filosofiese benadering wat in sy breedste sin die ontkenning of verwerping van sinvolle in betekenisvolle aspekte van die lewe voorstel. As verteenwoordigend van die Naturalisme, word natuurlike oorsake gebruik as verklaring vir die lewe en gebeure. Volgens eksistensialistiese nihilisme is daar geen objektiewe sin, doel of intrinsieke waarde […]

Ken jou terme – Naturalisme

Breedweg beskou is dit ‘n filosofiese stelsel wat voorhou dat alles kan verklaar word deur natuurlike oorsake. In sy wese is dit dus ‘n ontkenning van die bonatuurlike. Hierdie beskouing lê aan die basis van alle denkrigtings wat die bestaan en werking van God, die geesteswêreld en wonderwerke ontken, byvoorbeeld Ateïsme, Agnostisisme, Nihilisme, Agodisme, en […]

Ken jou terme – Politeïsme

Oorsprong: Grieks poli, “baie” + theos, “god” Hierdie is die klassieke veelgodedom, met ander woorde daar is baie gode en hulle werk op verskillende wyses saam (en selfs teenmekaar) om die werklikheid wat ons van dag tot dag beleef, tot stand te bring. Hiervolgens is daar baie beperkte gode wat elk oor veskillende aspekte van […]

Ken jou terme – Panenteïsme

Volgens hierdie beskouing is god in alles, maar alles is nie god nie. In hierdie stelsel is god slegs ‘n rigtingwyser, hy is veranderlik en nie onbeperk in bestaan nie. Hy is altyd besig om te verander, en daarom word dit ook “proses teologie” genoem. Hierdie god staan in ‘n bipolêre verband tot die wêreld, […]

Ken jou terme – Panteïsme

Oorsprong: Grieks pan, “alles” + theos, “god” Hierdie is die siening dat god is alles en alles is god. Alles bevat dus goddelikheid. Vir die mens beteken dit dat hy god is omdat god in alles is. Die onderskeid wat ons in die teïsme het tussen die Skepper en die skepsel, die ongeskape God en […]