Ons is besig om te kyk na die effek wat die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk het. In die eerste deel het ek daarop gewys dat ‘n baie groot en negatiewe uitwerking is dat die Ontluikendes, in navolging van die Postmodernisme en in reaksie op die Modernisme, die objektiewe waarheid verruil vir ‘n “enigiets geld in jou ervaringswêreld” benadering. Hier wil ek kyk na ‘n volgende aspek van die verwerping van objektiewe waarheid, naamlik

– Die identiteit van God word aangepas om die mens se ervaringswêreld te dien

Ek het daarop gewys dat hierdie effek het ‘n paar aspekte wat daarmee saam hang, naamlik in die eerste plek dat die woord van God nie meer as God se spesifieke openbaring van Homself beskou word nie. Die logiese gevolg daarvan is natuurlik dat die identiteit van God noodgedwonge moet verander om by die nuwe scenarios aan te pas. Hier is twee van Christus se uitsprake oor Homself natuurlik duidelik in gedrang. 

In Johannes 14:6 sê Jesus aan sy dissipels:

“Ek is die Weg, die Waarheid en die Lewe.”

Vir Pilatus het Hy in Johannes 18:37 gesê:

“Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig”.

Die konsekwensie van die relativering van waarheid tot iets wat uit die mens se konteks verstaan word, is duidelik wanneer hierdie uitsprake daarteen geplaas word. Christus is nie meer die Waarheid nie en die doel van sy geboorte en koms na die wêreld was alles behalwe om vir die waarheid te getuig, want die waarheid waarvoor Hy dan in sy tyd sou getuig is nie meer ons waarheid nie, omdat ons konteks ‘n ander waarheid vereis. Onmiddelik sit die Evangeliese Kerk met ‘n geweldige dilemma hier, omdat Jesus nou slegs verword tot ‘n waarheid en nie meer dié Waarheid nie. Dus word dit legitiem om nou na ander kanale, bronne, of interpretasies van waarheid te vra, omdat die fondament uitgeruk is, en ‘n huis kan nie sonder ‘n fondament nie.

Ook in Johannes, in konflik met die Fariseërs en skrifgeleerdes oor die gesag van sy bediening, sê Jesus van Homself: “Voor Abraham was, is Ek.” (Johannes 8:58)

Met hierdie uitspraak het Hy Homself tot Godheid verhef en natuurlik verwys na die God wat in Eksodus 3 vir Moses gesê het “Ek Is” is My Naam (Eksodus 3:14). Vir die postmoderne brein werk hierdie stelling nie, want dit is ‘n absolute stelling. Dus sal dit nie deug nie en Christus as God moet noodgedwonge vervang word met ‘n mens wat godheid sou kon bereik deur mistieke eenheid met die god in alles. 

Natuurlik sal aanhangers van die Ontluikende Kerk hierdie stellings hewig ontken en beveg, want hulle glo in die Christus waarvan in die Bybel vertel word. Dit is so dat dwaling nie so blatant sal wees as om direk te sê dat Christus nie is wie Hy sê Hy is nie en dat dit alles ‘n leuen is nie. ‘n Dwaalleraar wat dit doen is nie sy titel werd nie. Dwaalleer kom juis in onder die “skyn van waarheid, maar gestroop van goddelikheid”. Is dit nie ook interessant hoedat Jesus self telkens daarna verwys het dat juis Hy die struikelblok sal wees nie!

Die wesenlike identiteit van God word aangetas, en selfs verander om die nuwe denke te akkommodeer. Dr. Abel Pienaar het dievolgende te sê hieroor:

“Wel, teïsme is die verstaan dat God ‘n aparte persoon (gewoonlik manlik) is, wat bo in die hemel iewers op sy troon sit. ‘n Persoon of wese met menslike emosies soos woede, jaloesie, haat, hartseer en spyt. Van dáár af maak hy met ons kontak en straf en beloon hy ons. Die verskil tussen die deïstiese en teïstiese godsbeeld is dat in eersgenoemde God gesien word as onbetrokke. Hy het die heelal geskep en die natuurwette ingestel en toe onttrek. Daarteenoor is die teïstiese God wel buite, maar is betrokke en in verhouding met sy skepping.”

Maar met die ontwikkeling van die wetenskaplike wêreldbeeld waar daar nie meer ‘n bo en onder in die heelal is nie en waar daar duidelike bewyse is van ‘n evolusionistiese ontwikkeling oor miljoene jare, word dit toenemend moeilik vir denkende mense om nog aan ‘n teïstiese God te glo.” (Gaan hierheen net as jy moet)

As uitgesproke agnostikus, vind hy die ateïsme behulpsaam:

“En natuurlik help ateïste ons ook hierin. Ek het groot waardering vir moderne ateïste soos Richard Dawkins, Sam Harris, Stephen Hawking en die oorlede Christopher Hitchens. Want hulle is en was baie waardevol in die dekonstruksie van sogenaamde ou godsdienstige sekerhede.”  (Gaan hierheen net as jy moet

Hy noem dan ook ‘n paar bekende, gerespekteerde geleerdes wat dieselfde hieroor dink:

“Binne hierdie verstaan van ateïsme sal ek my vroeëre gespreksgenoot wel dit wil toegee, dat ek ‘n a-teïs is. Maar ook agnosties met Christelike afwykings en selfs Christelik met ateïstiese afwykings. Dit is verseker nie net ek wat so voel nie! Daar is tans baie teoloë en Christene wat met my en Spong sou saamstem. Baie van hulle wil nog binne die Christelike spiritualiteit staan maar het reeds afskeid geneem van teïsme. Prof. Julian Müller is so ‘n teoloog en Christen. Hy omskrywe sy verstaan as post-teïsme. Dit beteken presies wat dit sê: verby- of anderkant-teïsme. Hy en die soos hy, wil in nuwe taal en begrippe nadink en praat oor God. ‘n Eietydse verstaan van die goddelike.” [my beklemtoning en onderstreping] (Jammer hiervoor, maar ek moet bronne aanhaal, anders sê hulle ek lieg)

‘n NG leraar, wat hou by die neo-ortodokse verstaan van die Skrif, Albert Cruywagen, bepleit ook wat hy noem ‘n nieu-teïsme. Die gedagte is gegrond op my persoonlike ervaring en nadenke en is my eie nie-akademiese formulering wat iets nuut probeer sê oor God (met nuutverworwe kennis), want die “ou-ou tyding” (teïsme) het myns insiens verstrengel geraak in antieke en verbygegane opvattings. (Weer een)

Die redenasie is deurspek van postmodernisme en relativering van die Woord as God se akkurate, onfeilbare en objektiewe openbaring van Homself.

Selfs Dr. Ben du Toit laat sy stem hoor op hierdie selfde webtuiste. Dit laat mens wonder waarheen die Kerk in Suid Afrika, en dan spesifiek die NG Kerk (waarvan onder andere Nelus Niemandt, Julian Müller, Albert Cruywagen en Ben Du Toit leiers is) op pad is wanneer sy leiers deel in ‘n webtuiste wat absoluut die aard en identiteit van die God wat ons in die Bybel leer ken afbreek, ander gelowe, en selfs nie-gelowe, begin verwelkom! 

Dit is duidelik in hierdie strominge se denkraamwerk dat die God van die Bybel nie welkom is nie. Walter Martin sê dievolgende:

“There is a progression that takes place in liberal theology: It begins with a corrupt bibliology, a corrupt view of the nature and the inspiration of Scripture. They have a corrupt theology because once you are picking and choosing from the Bible what you want, your theology has to suffer from it, because your human reason is corrupt… every major theological seminary that has turned from orthodox Christianity began with disbelief of Biblical doctrine. There wasn’t a single exception.

This corrupt Bibliology then lead them to the next step. Their theology began to be touched by it, their view of the Cross, the Virgin Birth were both immediately questioned; then came the miracles of Christ… And finally they had emptied the Gospel of all its content; they were simply using the outward shell so that they go on collecting money from the people and the churches; because they knew that if the people in the pew knew that they were apostate, they’d throw them out. So the strategy was hang on to the trust funds; hang on to the money we’ve got; hang on the properties we control, and we will gradually educate the laymen into this new approach to theology.

And then finally we will take control of everything. The gradual process of feeding you theological poison until you become immunized enough so that you don’t know what’s happening to you. And when you wake up to what’s happening to you, it’s too late they’ve got everything. That is not a baseless charge, I stand prepared to prove that the Cult of Liberal Theology in the United States has deliberately and consistently followed this methodology to entrap, control and dominate the denominations and the churches of the United States and our educational institutions.” (The Cult of Liberalism, available from Walter Martin Religious InfoNet) (Aanlyn Bron)

Wanneer ons Christus se identiteit en persoon begin verruil vir ‘n ander Jesus waarvan die Skrif ons nie leer nie, dan raak die paaie duister vir die kerk. My bekommernis is dat die hoofstroom kerke reeds te veel hiervan toegelaat het onder die dekmantel van “gesonde teologiese wetenskap”. Dit bring ons weereens terug by ‘n social gospel wat die ore streel, maar die sondige mens in sy ellende van verlorenheid laat sterf – en dit binne die ruimte van die kerk self. Net ‘n ‘n Kykie in Jesus se hart oor dwaling oor sy kerk openbaar, behoort ons te laat smeek dat Christus sy kerk in Suid Afrika sal suiwer van hierdie dwalinge wat nou oop en bloot lê. In 2010 verskyn Die Trojaanse Perd in die NG Kerk – die kanker van evolusie en liberalisme, waar talle van hierdie aspekte aangespreek word. Die titel sinspeel daarop dat die dwaling nog half geheim is. Ek wonder of ons nie al die volskaalse openbaring hiervan begin sien en ervaar op grondvlak nie. Mag ons genade in God se oë vind en ons verootmoedig voor Hom as die God van sy Woord wat ons lei deur daardie selfde Woord.

 

Sien ook:

Die effek van die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk Deel 1 – Objektiewe Waarheid word afgebreek
Die effek van die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk Deel 3 – Objektiewe Waarheid word afgebreek
Die effek van die dwalinge van die Ontluikende Kerk op die Evangeliese Kerk Deel 4 – Duidelikheid van Skrif word afgebreekIs die Bybel die “Woord van God”? 
Dans Nelus Niemandt met die Ontluikende duiwel? 
Het die Bybel nog gesag? 
Karl Barth se beskouing van die Skrif help die Ontluikende Kerk 
‘n Kykie in Jesus se hart oor dwaling

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: