[Onlangs het ons begin met ʼn studie van die Apostoliese Geloofsbelydenis.]

Ten einde tot ‘n werklik betekenisvolle begrip van die Apostoliese Geloofsbelydenis (AGB) te kom, is dit allereers belangrik om die struktuur daarvan te begryp alvorens die detail bestudeer kan word. Die AGB is nie slegs ‘n klomp idees wat uit ‘n hoed getrek en toe sonder nadenke bymekaar gesit is. Allermins! Daar is ‘n fyn struktuur, en dit dien ‘n ongelooflike belangrike doel, en dit is om die waarhede daarin vervat saam te bind tot ‘n eenheid wat die geloof van diegene wat dit bely ondersteun. In hierdie sessie gaan ons dan kyk na hierdie struktuur, wat op veral twee vlakke aangebied word, naamlik die formele (hierdie sessie, deel 1) en die trinitariese (die volgende sessie, deel 2).

Formele Struktuur

Die formele struktuur is redelik maklik om te volg, naamlik is dit ‘n samestelling van twaalf onderskeie standpunte, elkeen met ‘n bepaalde fokus en waarheid. Die belydenis begin met die bekende woorde “Ek glo”, of dan “Credo” volgens die Latynse weergawe, of “Pisteuoo” volgens die Griekse teks. Verder kan dit dan as volg ingedeel word:

Artikel 1: Oor God, die Vader

Artikels 2-7: Oor God, die Seun

Artikel 2: Sy identiteit

Artikel 3: Sy 1ste koms: Inkarnasie

Artikel 4: Sy lyding

Artikel 5: Sy opstanding

Artikel 6: Sy verheerliking

Artikel 7: Sy tweede koms: Oordeel

Artikels 8-12: Oor God, die Heilige Gees

Artikel 8: Die Heilige Gees

Artikel 9: Sy werk in die kerk

Artikel 10: Sy werk in sondaar

Artikel 11: Sy werk in die opstanding

Artikel 12: Sy werk in die ewigheid

So beskou is die AGB werklikwaar ‘n fenomenale samevatting van die volle verlossingsboodskap van die begin tot en met die voleinding. Let daarop dat dit nie bemoei is met leerstellings soos die Doop, die Nagmaal, die presiese detail van die eskatologiese gebeure, en dies meer nie. Dit fokus op die basiese kernwaarhede wat die Christene oor die hele wêreld verenig. Dit is al gesê dat die herkenning en belydenis van hierdie kerngedagtes die noodsaaklike is om Christen genoem te kan word. Latere ontwikkelings in die kerk sou spesifieke dogmas in spesifieke belydenisse opneem – wat dan ook meer afgestem is op spesifieke kerkgroeperinge se verstaan van geloofsleer. Hier dink ons byvoorbeeld aan die belydenisse van die Protestantse gelowiges, en veral dan die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus, die Dordtse Leerreëls, Die Westminster Confession, die Augsburgse Konfessie, die Baptiste Belydenis van 1689, om maar net ‘n paar te noem. Die AGB is nie gemoeid met hierdie fynere detail nie, wat daaraan ‘n sekere neutraliteit verskaf, terwyl dit geen kompromie toelaat oor die kernwaarhede wat wel daarin vervat is nie.

Let ook verder op die sterk Christologie en Verlossingsfokus in die AGB. Ses van die artikels word gewy aan Christus, sy persoon en sy werk, terwyl vyf daarvan gewy word aan die praktiese toepassing van die verlossingswerk van Christus deur die Heilige Gees. Hierdie fokus moet ons verstaan teen die historiese agtergrond, naamlik die behoefte om die Evangelie en die persoon en werk van Christus aan die nuwe bekeerlinge te leer. Hiertoe het elkeen van hierdie waarhede sonder twyfel daartoe bygedra om daaroor te leer en tot dieper insigte te kom. Selfs vandag bied dit ook vir die kerk geweldige aanknopingspunte en wegspringblokke om die Evangelie te kan deel en kinders van God tot dieper gesprek oor elke aspek te lei – wat ons hopelik deur die loop van hierdie studie sal doen.

Hierdie formele struktuur bring ons tot ‘n diepe besef van die volkomenheid van God se verlossingsplan – nie alleen in die vorming daarvan nie, maar ook in die konkrete uitvoering daarvan. Vanaf die ewige bestaan van God wat alles gemaak het, tot en met die ewige lewe in Christus, verkondig elke artikel van die AGB ‘n belangrike aspek waarby nie verbygegaan mag word nie. Die beeld wat nogal sterk na vore kom, is dié van ‘n tydren waartydens die deelnemers by verskillende stasies moet aandoen op hul pad na die eindpunt. Stasies mag nie verbygegaan word sonder dat die beamptes nie geteken het dat die mylpaal behaal is nie. Alleen wanneer daar by al die stasies aangedoen is, mag die deelnemers aan beweeg na die eindpunt. Sonder om wetties of metodies hieroor te raak, is dit ‘n gedagte om aan vas te hou soos by elke stasie wat die AGB aanbied, stilgestaan word. Natuurlik moet ons ook almal maar telkens weer by hierdie stasies kom stilstaan om dit weer te oordink en te internaliseer – iets wat in ons dag ongelukkig nie meer op die voorgrond is nie. Miskien leef ons in ‘n te gejaagde wêreld en beteken stilstaan vir ons ‘n verlies aan persoonlike voordele; miskien is ons samelewing so selfgesentreerd dat die besef dat ons lewens nie in ons eie hande is nie, vir ons eintlik baie vreemd is; miskien is ons net eenvoudig nie meer bereid om met die Skepper, Verlosser en Trooster ‘n ewige afspraak te maak nie.

Wat ook al die redes, die AGB se struktuur stop ons eintlik in ons spore en konfronteer ons met die geestelike realiteite van God se ingrype in ‘n verlore wêreld en ons respons daarop. Dit konfronteer ons duidelik met die God van die Skrif, wat ons dan bring by die tweede vlak van die struktuur, naamlik die trinitariese fokus. Dit word in die volgende sessie hanteer.

Bibliografie

Anonymous,. “Apostles’ Creed.” Accessed Apr 21, 2014. https://www.biblicaltraining.org/library/apostles-creed

Aquinas, Thomas. “Thomas Aquinas: On the Apostles’ Creed.” Accessed Apr 21, 2014. http://dhspriory.org/thomas/Creed.htm

Baron, John. The Greek Origin of the Apostles’ Creed: Illustrated by Ancient Documents and Recent Research Oxford, London: Parker & Co., 1885

Calvin, John. The Institutes of the Christian Religion Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 2002

Harnack, Adolf. The Apostles’ Creed edited by Thomas B. Saunders. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1901

Hunt, Dave. How Close Are We?: Compelling Evidence for the Soon Return of Christ Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1993

Jonker, Willie D. Bevrydende Waarheid: Die Karakter van die Gereformeerde Belydenis Wellington: Hugenote Uitgewers, 1994

Keith, Graham. “The Formulation of Creeds in the Early Church.” Themelios Volume 24 Number 1 (1998): 13-35

Kelly, J. N.D. Early Christian Creeds Londen, New York: Continuum, 1960

Knight, Kevin. “Apostles’ Creed.” Accessed Apr 21, 2014. http://www.newadvent.org/cathen/01629a.htm

Leith, John H. Creeds of the Churches New York: Anchor Books Doubleday & Company, Inc., 1963

Myers, Steve. “Three Days and Three Nights: Did Jesus Keep His Word?.” Accessed Apr 21, 2014. http://www.ucg.org/doctrinal-beliefs/three-days-and-three-nights-did-jesus-keep-his-word/

Rufinus, Tyrannius. A Commentary on the Apostles’ Creed London: Methuen & Co. Ltd, 1916

Schaff, Philip. Creeds of Christendom, With A History and Critical Notes Vol.1 Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1877

Schaff, Philip. Creeds of Christendom, With A History and Critical Notes Vol.2 Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1877

Witsius, Herman. Sacred Dissertations on What Is Commonly Called the Apostles’ Creed Vol.1 A. Fullarton & Co. Edinburgh and Khull, Blackie & Co. Glasgow, 1823

Witsius, Herman. Sacred Dissertations on What Is Commonly Called the Apostles’ Creed Vol.2 A. Fullarton & Co. Edinburgh and Khull, Blackie & Co. Glasgow, 1823

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *