Hierdie berig geskryf deur Marlene Malan het verskyn in Rapport 28 Oktober 2012. Dit handel oor die leerdwalinge wat tans teenwoordig is in die NG Kerk en Hervormde Kerk in Suid Afrika. Talle stemme gaan op teen die dwalinge. Gemeentes van die Hervormde Kerk het reeds begin af stig as deel van die beweging bekend as die “SteedsHervormers”. In die Wes-Kaap het ‘n groep besorgde lidmate en oud leraars begin saamspan teen die dwalinge binne die NG Kerk (waarvan talle daarvan ook op hierdie webtuiste behandel word). Die berig was nie elektronies beskikbaar ten tyde van die samestelling hiervan nie, dus dien die verwysing na die datum as bron hiervoor.

 

 

‘n Vurk in die geloofspad . Dis die ooreenstemmende boodskap wat ses gemeentes van die Hervormde Kerk, asook ‘n groep beswaarde teoloë en lidmate van die NG Kerk vandag – Hervormingsondag – bekend maak.

Die Hervormde groep, wat hulself die Steedshervormers noem en onder leiding staan van Dr Johan Otto van Cullinan, het pas weggebreek uit die Hervormde Kerk om as onafhanklike gemeentes voort te bestaan. ‘n Sewende gemeente maak vandag sy afstigting bekend en nog gemeentes uit vyf ander provinsies (tussen 15 en 20) maak hul onafhanklikheid binnekort bekend, het Otto aan Rapport gesê. Hulle praat nou openlik van ‘n skeuring in die Hervormde Kerk.

Die NG groep staan onder leiding van die Vrystaatse teoloog, prof. Johan Janse van Rensburg. Hulle oorweeg nie afstigting nie, maar sê hulle “voel in die gees van die Hervorming gedwonge om verskeie teologiese en kerklike sake wat om hervorming roep, aan die orde te stel”. ‘n Wes-Kaapse NG groep predikante wat dié beginsels onderskryf, het hulle reeds onder die benaming “Kaapse Studiegroep” geressorteer.

Sowel die Hervormde as die NG groep sê hulle maak beswaar daarteen om as fundamentalisties of fanaties geëtiketteer te word net omdat hulle onder meer Skrifgetrouheid voorstaan.

Otto sê die belangrikste wat die groep Hervormde gemeentes dryf, is “gehoorsaamheid aan die Drie-enige God, getrouheid aan die Skrif en getrouheid aan die Belydenisskrifte.”

Die Hervormde gemeentes wat weggebreek het, is die Nederduitsch Hervormde Kerk Pietersburg,  onder leiding van ds Frans Oosthuizen, asook Pretoria Tuine, Vaalwater, Theresapark, Grootvlei en Premiermyn.

Volgens Otto kan verwag word dat nog gemeentes hulle in die nabye toekoms onafhanklik gaan verklaar. Dit sluit gemeentes in Limpopo, Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat, Gauteng en Mpumalanga. Ïn baie gemeentes begin lidmate hulle nou as huisgemeentes organiseer”. Volgens Otto grief dit hom dat die groep van meer as 1000 voormalige Hervormde lidmate se beweegrede as polities geëtiketteer word. “Ons word verguis net omdat ons bepaalde beginsels voorstaan. Ons is nie fundamentaliste, ekstremiste of fanatici nie.”

Luidens ‘n verklaring van die groep NG teoloë handel hul besware oor hul “besorgdheid oor geloofsake. Ons is oortuig daarvan dat daar ‘n ontstellende getal lidmate is wat diep ongelukkig is oor die nuwe teologie en tendens in die kerk. Kerkleiers moenie die gevoel van dié lidmate ignoreer nie”. Van Rensburg sê die viering van Hervormingsondag vandag “sonder lojaliteit aan die gees en waarde daarvan, maak die viering van die Hervorming ongeloofwaardig”. 

 

 Wat die Steedshervormers sê 

 • Ons bely die Godheid van Christus en sy menswording: Sy twee nature (ware mens en God), maagdelike geboorte, versoenende dood aan die kruis en sy liggaamlike opstanding en hemelvaart.
 • Die buitengewone algemene kerkvergadering (BAKV) van die NHKA (Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika ) verkondig ‘n teologie wat nie in ooreenstemming is met die Bybel en Belydenisskrifte nie, en verloën die Evangelie van Jesus Christus.
 • Die AKV slaan ‘n teologiese rigting in waar die heil van die mensdom gesoek word in sosiale geregtigheid – nie in  God nie.
 • Die ampsdraers van die NHKA moet erken dat ons die Belydenisskrifte onderteken juis omdat dié geskrifte ooreenstem met die Woord van God.
 • Daar word, veral in teologiese opleiding, na teologiese antwoorde buite die Bybel gesoek;
 • Die AKV moet die Bybel as Woord van God aanvaar en as die enigste gesaghebbende bron vir prediking en norm vir teologiese navorsing vir die Kerk erken. 
 • Die AKV keur die oortreding van die negende gebod goed en tas só die kern van die Evangelie aan. 

 Groep teoloë van die NGK sê 

 • Gebondenheid aan die Heilige Skrif: ”Ons verwerp die idee dat verandering aan die kerk, Evangelie of teologie sonder meer as a navolging van die reformatoriese beginsel geregverdig kan word. Alle hervorming moet aan Skrifbeginsels getoets word.”
 • Misbruik van die term “fundamentalisme”: “Ons verwerp die misbruik van dié term as dit verwys na enigiemand wat ‘n teksvers as bewys aanhaal. So n benadering ondermyn Skrifgesag.”
 • Die unieke verlossing deur Jesus Christus: “Ons distansieër ons van die beskouing dat Jesus met sy sterwe alle mense op aarde gered het en dat alle mense kinders van God is. Dit is teenstrydig met die Skrif en die Heidelbergse Kategismus.”
 • Onnodig om in Jesus Christus te glo: “Ons is ontsteld oor die groeiende idee dat dit nie nodig is om in Jesus Christus as Verlosser te glo nie en dat alle gelowe ewe aanvaarbaar is.”
 • Teoloë se geloof as persoonlik en privaat: “ons betreur dit dat sommige teoloë eksepsie neem oor vrae oor wat hulle glo omdat hulle dit as ‘n persoonlike en private aangeleentheid beskou.”

Sien ook

Hervormingsdag 31 Oktober 2012

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *