Ook: Kenmerke van die Kerk

Die kenmerke beskryf die beskouing in die Christendom dat die liggaam van Christus, of dan die Kerk, gekarakteriseer word deur vier onderskeie kenmerke. Hierdie vier kenmerke kan raak gelees word in die vroeë kerkgeskiedenis. Dit is ook opgeneem in belydenisskrifte en belydenisse van die vroeë kerk. Die belydenis van Konstantinopel van 381 n.C. beskryf die kerk as een, heilig, katoliek en apostolies. Die volgende word hieronder verstaan:

  • Een – Dit beskryf die wese van die ware kerk as ‘n geestelike eenheid en nie ‘n versplintering in baie liggame nie. Soos ‘n liggaam een is, is die kerk ook een.

  • Heilig – Dit beskryf eerstens die afgesonderde karakter van die kerk. God het in Christus vir Hom ‘n groep mense uitgeroep om uit die wêreld ‘n ander doel te vervul. Dit dui ook die strewe van die uitgeroepe liggaam aan, naamlik om ook in karakter anders te wees as die wêreld vanwaar die kerk uitgeroep is. Die grondbegrip van “heilig” is “afgesonder” of ook “een kant gesit” en dit is dus in hierdie sin dat die kerk as heilig verstaan word.

  • Katoliek – Die gedagte het hier geen konnotasie met die Roomse Kerk nie. Die gedagte is “algemeen” of “universeel”, wat beteken dat die kerk is nie beperk tot plek, ruimte, tyd en kultuurgroep nie. Die begrip “uit elke stam, taal, volk en nasie” kan hier as aanduiding gebruik word.

  • Apostolies – Dit is ‘n aanduiding van die ontstaan en geloofsoortuigings van die kerk, naamlik die leer van die Apostels van Jesus Christus.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis bely die kerk as ‘n heilige, algemene Christelike kerk.” Uiteraard word die eenheid veronderstel, al word dit nie eksplisiet genoem nie. Dit stem ooreen met die heilige en algemene aard soos hierbo genoem. Dit karakteriseer die kerk laastens as Christelik, wat nie eksplisiet die “apostoliese aard” onderstreep nie, maar eerder die feit dat die kerk groei uit die leer oor Christus, wat indirek terugwys na die leer van die apostels oor Christus.
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *