Lukas 10:38-42:

 
  38 En op hulle reis het Hy in ‘n sekere dorp gekom, en ‘n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.  39 En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.  40 Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help. 
 41 Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;  42 maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.
 

 

Hierdie interessante verhaal vertel van die twee susters, Martha en Maria, die susters van Lazarus (vir wie Jesus uit die dood uit laat opstaan het). Jesus is op reis en kom by hulle aan huis. Dadelik begin Martha skarrel om die Here Jesus te bedien. Maria weer het by jesus se voete gaan sit [teken dat sy Hom erken as ‘n leermeester] om na sy woorde te luister. Martha, die besige vrou, is hieroor ietwat verontwaardig, en wend haar tot Jesus om Maria in beweging te bring om haar te help besig wees en “alles klaar te maak”. Wat is haar verbasing – meer ontnugtering toe Jesus haar antwoord.

“Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge” (41)

Jesus ken haar hart en Hy weet wat haar gedagtes in beslag neem. Hy berispe haar nie hieroor nie, maar wil eintlik kom by wat werklik nodig is. In vers 42 sê Hy vir haar:

maar een ding is nodig …

Die baie goed waarmee Martha haarself besig hou en waaroor sy so besorg is, moet plek maak vir net een ding. Die vraag is natuurlik wat is hierdie een ding. Dit word verduidelik in die keuse van Maria:

Maria het die goeie deel uitgekies …

Hierdie verwys ons terug na vers 39, waar ons lees hoedat Maria gekies het om aan Jesus se voete te gaan sit en na sy woorde te luister. Dit is die een ding wat nodig is waarop Jesus vir Martha wil wys, naamlik die keuse om die woorde van Jesus te hoor en toe te pas. Ons lees ook iets hiervan in Johannes 4:10-13 waar Jesus met die vrou by die put gesels en Hy vir haar sê:

As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir Hom: Here, U het nie eens ‘n skepding nie, en die put is diep; waarvandaan kry U dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;  14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.  

En Petrus se erkenning in Johannes 6:68-69:

Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God.

Die een ding wat nodig is, is om weer te kies om be Jesus se voete te gaan sit en sy Woord te ontvang. Daardeur weet ons wie Hy is, leer ken ons die waarheid wat ons so nodig het in ons tyd en vir die generasies wat ons moet opvoed. Dit is die goeie deel wat Maria gekies het. 

Die wêreld en die liberale teoloë maak die Woord van God platvloers en oppervlakkig, maar Jesus verwys ons daarna omdat Hy weet dit is die waarheid, dit heilig ons, die bewaar ons en dit gee vir ons riglyne. Kyk die laaste paar woorde wat Jesus hieroor te sê het in Lukas 10:42:

wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Die Woord is dit wat jou sal dra en sal onderhou. God is daarin getrou omdat sy Woord ewig is, onvergangklik en onveranderlik en Hy jou hart om by Hom sy Woord te kom leer nie sal minag nie. Lees gerus Psalm 119 hieroor. God is getrou om sy Woord in jou lewe te bevestig. Maria het dit gekies om Jesus se woorde te leer en Jesus se woorde is nou nog net so geldig. Wat gaan jy maak met die Woorde van God?

Maar een ding is nodig!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: