Baie dankie vir jou ondersteuning!

Om dankie te sê vir jou ondersteuning, kan jy hierdie eboek gratis aflaai!

Boekbeskrywing

Die wonder van die Here Jesus Christus is nie deur mense ontwerp nie. Ons sien Hom raak in beide die Ou Testament sowel as die Nuwe. Daar is kontinuïteit in God se openbaring en heilsgeskiedenis. Wat in die Nuwe Testament openbaar is oor Christus, staan nie los van die openbaring van God in die verloop van die geskiedenis nie. Die presisie en detail waarmee God die verloop van die geskiedenis dryf, is verbysterend. Die konsekwentheid waarmee Hy werk bied vastigheid aan sy openbaring. Sy toewyding aan sy verlossingsplan van begin tot einde bied hoop terwyl die laaste tonele ontvou op pad na die voleinding.

Die verstommende hiervan is die openbaring van die persoon, die karakter, die bediening, die lewe en die werk van Christus. God het gekies dat verlossing alleen deur sy Seun sou wees sodat die verlore mens herskep kon word na die Beeld van Christus. Dit is alleen deur Hom dat die mens kan wees wat God se bedoeling by die skepping was.

Dit is egter nodig om die verskillende hoeke waaruit die Skrif Christus beskryf van nader te ken. Alleen so kan die gelowige groei in gelykvormigheid aan Sy beeld en alleen so kan die nuwe, wedergebore mens kom tot die volheid in Christus. Alleen dan kan die gelowige soos Petrus kom tot die belydenis dat Hy werklik die Christus, die Seun van die lewende God is.

Ons mag nie dat ander gelowe, die ongelowige wêreld, of selfs dwalende leraars, direk of indirek, ons probeer leer oor wie Jesus is nie! Ons is God se kinders, ons het God se Woord wat Waarheid is, ons ken die Here Jesus wat self die Weg, die Waarheid en die Lewe is. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om self by hierdie vraag stil te staan om dit te bely wat ons oor Hom glo. Die Skrif sê die toets of iemand dwaal is om sy Christologie te toets (1 Johannes 4).

Hierdie boek probeer iets van hierdie wonder van Christus vertel. Dit neem die leser deur die Ou en Nuwe Testamente en probeer wys hoe sekere van die kernaspekte van Jesus se persoon en werk met mekaar ineengeweef is, Dit wys ook hoedat hierdie aspekte gewortel is in die ewige plan van God met die skepping van die mens en hoedat Christus se menswording alles te make het met God se verwesenliking van sy raadsplan en die vervulling van sy belofte in Genesis 3:15.

Jesus word van vele kante in die Skrif bekyk, wat Hom voorwaar ‘n Veelkantige Redder maak. Hierdie is ‘n paar sketse wat van hierdie hoeke waaruit Hy beskrywe word, bestudeer en verwoord.

 

Plaas hierdie boek beslis in my mandjie!


Inhoudsopgawe

Inleidend

Die Perfekte Beeld

Christus die Beeld van God

Die Omvang van Christus as God se Beeld

Kennis van die Onsienlike God

‘n Herstelde Beeld

God se Ewige Voorneme

Geskep na God se Beeld

Herskep na die Beeld van Christus

Christus die Oogmerk

God gryp in

‘n Godgegewe Belofte

‘n Belofte van ‘n Persoon

‘n Belofte met ‘n Prys

‘n Belofte van Oorwinning

‘n Belofte van Nuwe Lewe

God se Seun

Israel, God se Seun

‘n Ewige Seunskap

Die Redder se Bloedlyn

God se Koning

‘n Koning met Outoriteit

‘n Koning wat Bekragtig

God se Tabernakel

Die Hemelse Patroon

God is Teenwoordig

God is Persoonlik Teenwoordig

Die Volmaakte Hoëpriester

‘n Unieke Priesterskap

‘n Superieure Priesterskap

‘n Volkome Priesterskap

Priesterskap en die Wet

Priesterskap deur Eedswering

Die Karakter van die Hoëpriester

‘n Effektiewe Priesterskap

God se Kruis

Die Vloek van die Kruis

Christus moes ter dood veroordeel word

Die Skande van die Kruis

Die Brutaliteit van die Kruis

Slotopmerkings

Woordindeks


Produk Besonderhede

Gedrukte Lengte: 120 bladsye

Uitgewer: William King (Desember 06, 2013)

Outeur: William King

Verkoop deur: Bybelwaarheid.com

Taal: Afrikaans

Beskikbare formate: Mobi (vir Kindle lesers), PDF, EPUB

Produk Prys: R65.00 (Finale prys kan effe fluktueer agv rand/dollar wisselkoers)

ISBN: 978-0-620-59324-3

Plaas hierdie boek beslis in my mandjie!