In die bekende (of berugte) gedeelte waar Paulus vir Timoteus skryf oor die afvalligheid van die laaste dae, skrywe hy nogals iets baie insiggewends.

“En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof.  Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook dié van daardie manne geword het.” (2 Timoteus 3:8-9)

Hy tel hier ‘n gedeelte uit die geskiedenis op waar hierdie twee manne, Jannes en Jambres, vir Moses teëgestaan het. Dit word met groot konsensus verklaar dat hierdie verwys na Moses se tyd in Egipte nadat God hom teruggestuur het om Israel uit te lei. By Farao gekom, moes hy met sy staf tekens verrig, maar hy is hiering geopponeer deur die towenaars van die Egipte in diens van die Farao. Jannes en Jambres was skynbaar twee leidende figure in hierdie teenstand teen Moses.

Vir Paulus in hierdie gedeelte was Moses en sy roeping die verteenwoordigeing van die waarheid, aangesien hy in opdrag van Jahwe optree. God se Woord was duidelik: “Laat my volk trek” en dit het Farao en die towenaars teengestaan. Paulus gebruik dus hulle teenstand teen Moses as voorbeeld om te sê dat dwaalleraars, hierdie van wie hy in die voorafgaande gedeelte skrywe, ook net so die waarheid van God teenstaan.

Vraag is natuurlik van watter waarheid praat Paulus hier en sonder om te veel hierop uit te brei is die konteks duidelik dat dit gaan oor die waarheid soos deur God in sy Woord geopenbaar, die leer soos deur die apostels van die kerk verkondig en soos wat hyself dit aan Timotheus geleer en geleef het. Dit is wat ons sou noem bybelse waarheid en dit is hierdie waarheid wat die valse leraars teengestaan het. Let op dat dit ‘n aktiewe aksie van teenstand was, nie slegs ‘n terugsit en sê “ons stem nie saam nie”. Dit was daadwerklike teenstand. Paulus beskryf die aard hiervan baie skerp in die voorafgaande paar verse. Weereens ‘n bewys dat dwaling altyd met slinksheid die waarheid van God se woord teenstaan.  

Wat opval is wat Paulus skrywe onder die inspirasie van die Gees van God wat hulle uiteinde sal wees. Hulle sal nie verder voortgaan nie. Is dit omdat Paulus so sê? Nee, dit is omdat God dit in die geskiedenis bewys het. God laat nie toe dat sy waarheid as uitdrukking van sy wese, sommer so teengestaan word asof dit niks werd is nie! Sy waarheid, sy woorde, sy karakter as die verpersoonliking van waarheid kom onder aktiewe aanval. Hy neem dit nie ligtelik op nie. Hy word immers in Jesaja 65:16 genoem die “God van waarheid”.

Die waarheid was vir Jesus uiters belangrik. Met Sy verhoor sê Hy vir Pilatus:

“U sê dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.” (Johannes 18:37)

Hy het gekom om vir die waarheid te getuig! Sal hy dan toelaat dat daardie waarheid teengestaan word! Selfs die Gees is die waarheid (1 Johannes 5:6). Verder weet ons uit talle plekke uit sy Woord dat die bybel self waarheid is. Met al hierdie verpersoonliking en openbaring van die waarheid in God en sy onfeilbare Woord, is dit moeilik om jou voor te stel dat Hy die slinkse en aktiewe weerstand teen die waarheid sommer daar sal laat.

Daarom sê die Woord van God:

“want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees.”

God sal hulle sogenaamde wysheid openbaar vir wat dit is. Daar was ‘n punt waar Farao se towenaars moes sê dit is nie moontlik om hase uit hoedens te ruk nie. God het hulle ontbloot vir wie hulle is. Dit is die uiteinde van alle teenstand teen die waarheid wat God verteenwoordig. Dwaalleraars word ontbloot vir wie hulle is.

Laat my nogals ook dink aan wat Paulus in 1 Korintiërs 1 skrywe:

“Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;  want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?  Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;  want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid,  maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke;  maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Christus, die krag van God en die wysheid van God.  Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.” (verse 18-25)

Wees dus gewaarsku oor dwaling: die uiteinde daarvan is dat die dwaasheid daarvan aan die lig kom en God nog steeds as die ware God, en sy Woord as die waarheid gehandhaaf! Word hierdeur bemoedig: God sal nie sy kerk en sy kinders in tye van dwaling alleen laat nie. Hy rig sy kinders se harte en gedagtes op Hom en sy Woord en bring die dwaasheid van die valse leraars aan die lig. God is waarheid, Jesus het van die waarheid kom getuig, die Heilige Gees is die Gees van waarheid, sy Woord is waar en vas – HY IS LIEF VIR WAARHEID!

Hoor die erns waarmee Hy deur die profeet Jeremia praat teen die valse profete:

“Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my Naam vals profeteer met die woorde: Ek het gedroom, ek het gedroom!  Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuens profeteer en profete is van die bedrieëry van hulle hart—  is hulle daarop bedag om my volk my Naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my Naam vergeet het deur Baäl?  Die profeet by wie ‘n droom is, laat hom ‘n droom vertel; en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen? spreek die HERE.  Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?  Daarom, kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die HERE, wat my woorde steel, die een van die ander.  Kyk, Ek het dit teen die profete, spreek die HERE, wat hulle eie tong gebruik en sê: Die HERE spreek!  Kyk, Ek het dit teen hulle wat leuenagtige drome profeteer, spreek die HERE, en dit rondvertel en my volk verlei met hulle leuens en hulle grootpratery, terwyl Ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die HERE.” (23:25-32).

Daarom die oordeel oor hulle vanaf vers 33:

“As hierdie volk of profeet of priester jou dan vra en sê: Wat het die HERE gelas? —dan moet jy vir hulle sê: Júlle is die las. En Ek sal julle afwerp, spreek die HERE.  En wat betref die profeet of die priester of die volk wat sê: Die HERE het gelas—oor dié man en oor sy huis sal Ek besoeking doen.  So moet julle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer: Wat het die HERE geantwoord? En wat het die HERE gespreek?  Maar van: die HERE het gelas—mag julle nie meer melding maak nie; want vir elkeen sal sy eie woord die las wees: dat julle verdraai die woorde van die lewende God, van die HERE van die leërskare, onse God.  So moet jy aan die profeet sê: Wat het die HERE jou geantwoord? En wat het die HERE gespreek?  Maar as julle sê: Die HERE het gelas—daarom, so spreek die HERE: Omdat julle hierdie woord sê: Die HERE het gelas—alhoewel Ek na julle gestuur het met die woorde: Julle mag nie sê: Die HERE het gelas nie—  daarom, kyk, Ek sal julle sekerlik ophef en julle, saam met die stad wat Ek aan julle en julle vaders gegee het, van my aangesig af wegwerp;  en Ek sal julle ‘n ewige smaad oplê en ‘n ewige skande wat nie vergeet sal word nie.’n Gewigtige oordeel omdat die aanklag so gewigtig is: julle verdraai die Woorde van die lewende God.” 

As ek lees hoe ons eie teoloë dit waag om met mense om te gaan wat die Bybel verwaarloos, dan sidder ek as ek hierdie gedeeltes lees, maar ek is bly dat die God waarvan ek in die Woord lees veg vir sy eie waarheid en dat Hy die wysheid van die mens verander in dwaasheid!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *