Die Bybel is die Woord van God, dit dra God se gesag en dit het ‘n geweldige hoë siening van die woorde en boodskap wat God “uitgeasem” (of dan geïnspireer) het. Daar is dié wat redeneer dat wanneer Paulus of Petrus praat oor die “heilige Skrifte”, verwys hulle slegs na die geskrifte soos ons dit in die Ou Testament het (Wet, Profete en ander Skrifte). Tog, in God se alwysheid het Hy hierdie argument vooruit gesien en in sy inspirasie dit reeds geantwoord dat Sy volledige Woord soos Hy dit sal gee vir die mens genoegsaam sal wees. 

Kom ons kyk ons na wat die Ou Testament oor die Woord se hoë status sê en hoe die Nuwe Testament dit optel.

– Dit is absoluut rein: 

“Elke woord van God is gelouter” (Spreuke 30:5)

“Die woorde van die HERE is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes in die aarde, gesuiwer sewe maal.” (Psalm 12:7)

Daar is absoluut GEEN leuen in die Woord van God nie. Dit is die absolute waarheid. Daarom is dit vir die skrywers van die Nuwe Testamentiese geskrifte dié instrument wat krag het om dwaalleër te bestry en die gelowige veilig te hou teen die leuens van die dwalendes. (1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus, Judas is almal sprekende voorbeelde hiervan).  

– Dit is sonder foute:

“Want die woord van die HERE is reg” (Psalm 33:4). 

In 2 Timotheus 3:16 skrywe Paulus die woord is nuttig om verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek. ‘n Woord met foute sal dit nie kan doen nie.

– Dit het skeppingsmag:

“Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.” (Psalm 33:6)

Hebreërs 1:3 stel dit so duidelik dat Jesus onderhou alles “deur die krag van sy Woord”. Hierdie woorde dra skeppingsondertone. Kyk ook na die opwekking van lasarus in Johannes 11. Daardie is skeppingswoorde wat die vermoë het om ‘n verrotte lyk perfek te herstel.

– Dit is vir ewig standvasting, gegrondves in hemele:

“Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele.” (Psalm 119:89)

“Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.” (Jesaja 40:8)

Petrus skryf die volgende:

“want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.  Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,  maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.” (1 Petrus 1:23-25)

– God eer dié wat dit respekteer en hoog ag:

“Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die HERE. Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord.” (Jesaja 66:2).

Jesus sê onder andere in Luke 11:28 “salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar”.

Hierdie is maar slegs ‘n paar plekke waar die Nuwe Testament die Oue ondersteun en bevestig in sy hoë siening van God se Woord. Ons het nie eens geraak aan hoe Christus self die vervulling is van die Ou Testament en hoe die Ou Testament op verskillende maniere oor Hom praat nie.

Daar is voorwaar ‘n Goddelike, nie-misterieuse ontwerp wat Ou en Nuwe Testamente saambind in ‘n ongelooflike eenheid. Dit is nog meer merkwaardig as jy daaraan dink dat die Bybel in sy totaliteit oor ‘n tydperk van ongeveer 1600 jaar geskryf en saamgestel is – deur mense wat nie die tegnologiese en wetenskaplike kennis en vooruitgang geken het wat ons vandag ken nie. 

Dit is net ‘n dwaas wat God se Woord kan minag as vol foute en onsekerhede! Romeine 15:4:

“Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.”

Wat ‘n voorreg om hierdie boek te kan hê! Dank God elke dag daarvoor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *