Die vraag of die Bybel die Woord van God is, is nie een wat sommer net van die tafel af gevee kan word asof dit deur almal aanvaar word as waarheid nie. Nog minder is daar konsensus oor wat dit beteken. Onder gelowiges is daar verskillende maniere waarop dit verstaan word. ‘n Onlangse stelling hieroor het my nogal aan die dink gesit hieroor. ‘n Predikant van die NG Kerk het vir my die volgende stellings op Die Kerkbode se Facebook blad gemaak:

“Die Bybel is die old fashioned woord van God. Postmodernisme is nie hier ter sprake nie. Wat wel ter sprake is, is ‘n in diepte, wetenskaplik-verantwoordbare, gelowige, beredeneerde, wel-oorwoë analise van wat in die Bybel opgeteken staan. Die Bybel is nie ‘n toorboek nie; dis nie ‘n wetskap-handboek nie; dis nie ‘n teksie-oorlog boek nie; dit word God se woord soos en wanneer dit hanteer word.”   (Gesprek op die Kerkbode se Facebook blad: gesprek 1).

In ‘n opvolg vraag aan dieselfde persoon of die bybel volgens hom die Woord van God WORD is sy antwoord:

“Absoluut ja. As die Bybel vir 10 jaar in ‘n laai lê, beteken dit niks. As iemand die Bybel 2 x per jaar deurlees en nogtans ‘n bliksem is, beteken dit niks. As iemand die Bybel uit sy kop kan opsê, en leifdeloos elef, beteken dit niks. MAAR as die Bybel in iemand se lewe sigbaar word, is dit die God se woord wat lewendig word.” (Gesprekke op die Kerkbode se Facebook blad: gesprek 2). [Die volledige gesprekke is ook hier te besigtig: gesprek 1gesprek 2].

Dit is tog vanselfsprekend dat ons nie oor die fisiese boek of letters in die boek praat asof dit magiese kragte het nie, maar die boodskap soos opgeteken in die boek deur mense in woorde. WORD die bybel dan die Woord van God soos hierdie predikant (en ek glo ander) glo, of IS dit die Woord van God wat mense se lewens verander? 2 Timotheus 3:16 sê dievolgende 

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,”

en 2 Petrus 1:19-21

“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;  want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.”

As ons sou bely dat die bybel Woord van God WORD, dan bepaal ons die gesag en uitwerking daarvan in ons lewens. Dan word “Woord van God” ‘n subjektiewe, menslike ervaring en nie ‘n Goddelike inspirasie wat nuttig is tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing en geregtigheid. Petrus sê nogal in die aangehaalde gedeelte ons moet daarop ag gee terwyl ons veral moet besef dit is nie ‘n saak van eie uitlegging nie, maar dra inherent die gesag van God. Die boodskap van die Bybel IS die Woord van God wat Hy besluit het om die skrywers te laat opteken. Dit dra daarom die gesag van God. Die bybel as God se Woord WORD nie lewend nie, maar MAAK lewend omdat dit self lewend IS.

“Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos ‘n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,  maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is.” (1 Petrus 1:24-25)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *