Tydens die onlangse byeenkoms van die Kaapse Studiegroep het Prof. Johan Janse van Rensburg gepraat oor die belangrike vraag “Is die Teologie in die Verknorsing?”. Hieronder is die uiteensetting van sy toespraak, sowel as die skakels om daarna te luister.

Prof. Johan Janse van Rensburg

 

 

 

Luister na die hooftema:

 

 

 

 Laai af

 

Luister na die vrae en antwoorde:

 

 

 

 Laai af

 

1 INLEIDING

1.1 Teologie in die algemeen

1.2 Gereformeerde teologie in die besonder

 

2 IS TEOLOGIE ‘N WETENSKAP?

2.1 Wetenskap is gesistematiseerde kennis (epistemologie)

2.2 Wetenskap is kennis wat geverifieer is (paradigma)

2.3 Wat is maatstaf vir verifikasie? (Natuur; Skriftuur; Vleesgeworde Woord; navorsing)

 

3 WANNEER IS TEOLOGIE IN DIE VERKNORSING?

3.1 Wanneer verifikasie bemoeilik word (Skrif se huidige stand)

3.2 Wanneer normering verskuif (Skrif na teoloog; teoloog na teoloog.

3.3 Wanneer teologie inkonsekwent en dus relatief word

3.4 Wanneer teologie ‘n eie bestaan los van die Skrif en kerk verkry

 

4 OP WATTER WYSE IS TEOLOGIE IN DIE VERKNORSING? 

4.1 Die Skrifbeskouing

4.2 Die Godsbeskouing

4.3 Die Soteriologie

4.4 Die Ekklesiologie

 

5 DIE SKRIFBESKOUING

5.1 Van modernisme (tekskritiek) na postmodernisme (taalfilosofie)

5.2 Biblisisme; fundamentalisme; eklektisisme; relatiwisme

5.3 Openbaringsteol. (Sola Scriptura) na natuurlike teologie (sola natura)

5.4 Woord van God of mensewoorde oor God?

 

6 DIE GODSBESKOUING

6.1 Van teisme na post-teisme

6.2 Van Skepper-God na Skepping as God (panteïsme)

6.3 Van ontiese triniteit na aktualistiese triniteit- Jurgen Moltmann

6.4 Van ‘n twee-natureleer na adopsianisme(?)

6.5 Van eksklusiewe God na universele God/gode –universalisme(1)

 

7 DIE SOTERIOLOGIE

7.1 Die wet as tugmeester (HK Sondag 2)= Rob Bell (Love wins)

7.2 Sondebegrip en skuldbelydenis uitgeskakel

7.3 Van regverdigmaking deur Jesus na Jesus vir sosiale geregtigheid

7.4 Van sending (klem op kerugma) na missionaal (gemeenskapsdiens)

7.5 Van Koninkryk (eskatologie) na Nuwe wêreld (Moltmann; Eutopia)

7.6 Van uitverkiesing na al-verkiesing

7.7 Van geloofsekerheid na onsekerheid oor verlossing (Hermie Van Zyl)

 

8 DIE EKKLESIOLOGIE

8.1 Post-denominasioneel

8.2 Post-gereformeerd

8.3 Post-antiRooms (Biskoppe vir N.G.Kerk?)

8.4 Post-struktureel (institusioneel)

8.5 Post-instandhouding- Kerkplanting

8.6 Post-“churchianity”

8.7 Post-ortodoksie (na ortopraksie)

 

7 GEVOLGTREKKING

7.1 Bostaande is tendense en nie die beskrywing van ‘n nuwe teologie nie. Daar is nie meer so iets nie.

7.2 Postmodernisme as paradigm oorheers tans die teologiese speelveld

7.3 Die moontlikheid van verifikasie uitgesluit – veelheid van standpunte

7.3 ‘n Sogenaamnde publieke teologie maak ruimte vir alle gelowe

7.4 Verdraagsaamheid teenoor alle standpunte behalwe standpunte wat standpunt inneem.

7.5 Myns insiens is daar geen twyfel dat die teologie in die verknorsing is nie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *