Hierdie groepsbespreking was deel van die byeenkoms van die Kaapse Studiegroep oor die Belydenisse en spesifiek die Heidelbergse Kategismus. Die tema van hierdie bespreking was as volg: Kan ons die wet van God volmaak gehoorsaam volgens Sondag 44?

 

Nee, ons kan die wet nie volmaak gehoorsaam nie. 1 Johannes 1:8 se as ons se ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself  Volgens Romeine 7:14 is die wet geestelik en ons as geredde is nog gehul in vleeslikheid wat soms val weens die versoeking van ons vlees. Romeine 7 verduidelik ook die stryd wat ‘n Christen daagliks ervaar tussen die nuwe lewe in sy innerlike mens en die vleeslike begeertes. Galasiërs 5:17 beklemtoon ook die stryd as dit verduidelik dat die sondige natuur en die wedergebore natuur direk in stryd is met mekaar. Paulus moedig ons aan in Galasiërs 5:16 om deur die Heilige Gees gelei te word en sodoende nie aan die begeertes van die sondige natuur toe te gee nie. Romeine 7:22, 23 beskryf die stryd tussen die innerlike mens en die sondige natuur duidelik en wys ons ook daarop dat die oorwinning slegs in Christus is wat ons hiervan kan verlos.

Uit bogenoemde verwysings is dit dus vir ons duidelik dat terwyl ons nog in die sterflike en vleeslike liggaam leef, die sondige natuur nog teenwoordig is. Weens ons verganklikheid en vleeslike toestand kan ons soms en vir ‘n tydperk in sonde val. Dit is wel baie belangrik om te sien volgens Romeine 7, Galasiërs 5, 1Joh. 1:29 en 1Joh. 3:9 dat iemand wat van God gebore is deur die Heilige Gees, nie ‘n lewe van sonde praktiseer nie. Dit is teen die normale gang van sy lewe om te sondig.

1 Petrus 1:13-17 roep ons op tot ‘n Heilige Lewe. God is heilig en die wat aan Hom behoort moet ‘n lewe leef wat daarvan getuig. Die wet wys na God se heiligheid. Die wet bly God se standaarde wat Hy van Sy mense verwag. Dit was egter net voorheen vir die mens onmoontlik om deur die wet geregverdig te word, want hy kan dit nie gehoorsaam nie. Die Woord se as ons in een aspek van die wet vaal, vaal ons in almal. Die nuwe lewe wat ons ontvang en die inwoning van die Heilige Gees, gee ons egter nou die vermoë om aan God gehoorsaam te wees.
Genade beskerm ons teen val (
Romeine 5:21,22). Ons het reeds vasgestel dat dit onmoontlik is om die wet volkome te hou. Wanneer ons val, is God se vergifnis en genade daar om ons te beskerm teen God se oordeel oor sonde. Sonder Jesus Christus se soendood is ons op ons eie blootgestel teen ongehoorsaamheid aan die wet. Genade mag nie misbruik word nie. Iemand wat egter in Christus is deur die inwoning van die Heilige Gees, se hartsbegeerte sal wees om God te behaag. Iemand wat in Christus is, het gesterf vir sonde en kan nie meer in sonde voortleef nie (Romeine 6:1-7). So persoon het gesterf en sy ou mens, wat behae in sonde gevind het, is dood. Die ou men wat nie nee kon se vir sonde, is nou gekruisig saam met Christus. So persoon kan nou nee sê vir sonde deur die nuwe natuur en die Heilige Gees se krag.  Om te sondig sal ‘n baie onaangename en berouvolle ervaring wees. Die Christen kan egter op grond van Jesus se offer sy sonde bely en vergifnis kry (1 Johannes 1:9).

Die wet wys ons, ons verdorwenheid en vervalle toestand. Dit stel ons konstant bloot aan God se heiligheid. Daardeur kan ons gereeld herinner word aan ons nodigheid aan ‘n Verlosser. Die wet dring ons na Jesus. Met ons blootstelling aan God se heiligheid deur die wet, ontstaan die begeerte in ons na Jesus se vergifnis en genade. Dit dring ons gereeld tot dankbaarheid vir wat Jesus gedoen het. Dit herinner ons gereeld daaraan dat ons sondige mense is en bring ons tot nederigheid voor God.
Mattheus 5-6 het Jesus die wet na ons hart gebring. Jesus wys dat die wet ons hart se gesindheid ontbloot. Dis maklik om uiterlik ‘n klomp reëls te gehoorsaam en sodoende aan mense te wys hoe goed ons is. Jesus het in die bergpredikasie gewys wat God se eintlike bedoeling was met die wet. Hoe dit ons hart se boosheid ontbloot. Die hart is bedrieglik bo alle dinge (Jeremia17:9 ). God se bedoeling met die wet was liefde vir God uit hart, siel, wil en verstand en liefde vir my naaste. In die twee wette is die hele wet saamgevat. Elkeen van die 10 gebooie vloei voort uit die twee.
Die wet is God se huisreël vir Sy mense. Dit is nog steeds relevant hoe om te lewe. Die wet dui aan ons die vrugte wat God verlang van Sy mense. Ons kan egter nie deur wetsonderhouding geregverdig word nie.
Die wedergeboorte bring die wet tot sy reg. In Jeremia 31:33 voorspel God deur die profeet van die toekomstige tyd wanneer Hy die wet op mense se harte en verstand gaan graveer. In Hebreërs 8:10,11 haal Paulus die profesie aan en verduidelik hy dat almal (Heidene) insluitend God deur die wedergeboorte sal ken en dat hy vir hulle ‘n God sal wees. Die wet word nou ‘n hartsaak en nie meer iets ekstern wat ons nie kan gehoorsaam nie. Die wet word nou die begeerte van ons hart. God graveer die wet op ons hart tafels en ons sal reg van verkeerd kan onderskei deur ons hart en verstand. Sodoende sal ons die wet kan gehoorsaam. Die Heilige Gees bly nou in ons en die ou natuur se mag is gebreek. Dit ou natuur heers nie meer oor ons nie, maar die nuwe natuur wat deur die Heilige Gees aan ons gegee word, stel ons in staat om die wet van die hart te gehoorsaam.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *