Oorsprong: Latyn soli, “alleen” + Latyn Deo, “God” + Latyn gloria, “heerlikheid” = “Aan God alleen die Heerlikheid”

Die Reformasie het die duidelike boodskap van die Bybel hiermee herbevestig, naamlik dat God alleen die heerlikheid waardig is. Geen mens, geen instansie of organisasie, geen werk, geen vermoë, niks wat bestaan, sigbaar of onsigbaar, mag die eer wat God toekom ontvang nie. Die hele boodskap wat opgesluit is in al die ander Solas, lig hierdie aspek uit. 

Die mens is in sy sondige verlore toestand dood, na liggaam siel en gees. Niks in hom het enigsins die vermoë om hom uit hierdie toestand uit te haal nie. Daar is dus absoluut GEEN ontsnaproete nie. Maar dan is die boodskap van die Evangelie soos geopenbaar in die Woord van God alleen (sola scriptura). Die verlossing van God is uit genade (sola gratia) deur geloof (sola fide) alleen op grond van die versoeningswerk van die een God-mens, Jesus Christus, die Here (solus Christus).

“Uit Hom, deur Hom en tot Hom” (Romeine 11:36) is die boodskap wat die Reformasie herbevestig het. Die pous mag nie die eer ontvang wat God alleen waardig is nie; die Roomse kerk mag met al sy korrupte praktyke nie eer ontvang nie; die mens mag met sy sondige wil geen eer ontvang vir sy verlossing nie.

Alles is uit God – Hy is die Bron daarvan, die Skepper daarvan, die Een wat die verlossingsplan geïnisieer het. Daarom is dit Sy ewige, onveranderlike raadsplan. Die Skrif is vol van verwysings na hierdie raadsplan van God, wat Hy besig is om uit te rol. Lees onder andere Efesiërs 1 wat dit in verband bring met sy heerlikheid.

Alles is deur God – Nie alleen het Hy die plan begin nie, maar dit ook gedoen. Hy het van ewigheid af hierdie besluit geneem en die geskiedenis van die wêreld bestuur tot die volheid van die tyd. Toe het die Seun van God die wêreld van die mens betree om die vrymaking en regverdiging te kom moontlik maak. Sedertdien is God Drie-Enig steeds besig om die geskiedenis te bestuur sodat sy raadsplan in vervulling gaan. Selfs in die sondaar mens is dit Hy wat die redding voluit bewerk omdat die mens nie kan nie. God is die Een wat wedergeboorte skenk, Hy is die Een wat vryspreek, Hy is die Een wat heiligmaking bewerk, Hy is die Een wat geloof skenk vir die alles, en Hy is die Een wat nie die werke van sy hande laat vaar nie.

Alles is tot God – Dit is Hy wat in alles al die eer waardig is en ontvang. Hoe kan dit anders? Hy het dit begin en maak dit waar en Hy sal dit alles tot volkome vervulling bring.

Daar is ‘n paar belangrike aspekte wat aangespreek moet word wanneer ons sê dat God alleen alle eer waardig is:

  • Op watter gronde mag God al die eer ontvang? – Hier sal moet gevra word wat die Skrif leer oor die wese, die natuur, die karakter en werke van God en waarom dit voldoen aan eerbetoning; Temas hier is onder andere die Soewereiniteit van God, God se Heerlikheid, ens.

  • Hoe die kruis van Christus God se heerlikheid uitbeeld en eer aan Hom bring – Dit sou onder die eerste hiervan hanteer kon word, maar omdat die verlossing in Christus so ‘n kardinale rol speel in die tema oor God se eer, is dit nodig om daarop in to zoom;

  • Waarin bestaan die heerlikheid wat Hy ontvang? – Ons sal moet vra wat dit beteken om aan God heerlikheid te betoon en hoe dit prakties uitspeel in ons lewens. Met ander woorde, hoe bring verloste mens eer aan God op so ‘n wyse dat dit God behaag?

  • Hoe kan ons groei tot “volhoubare verheerliking”? – Dit is een ding om hierdie dinge te sê. Dit is ‘n ander ding om dit te leef. Dit is egter ‘n vraag hoe bring ons volhoubaar eer aan God in alleen in alle omstandighede.

  •  

Psalm 19:1-4 som dit fantasties op:

 

“Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan: daar is geen spraak en daar is geen woorde nie—onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *