Een van die kenmerke van dwaling is dat die bybelse lering oor wie Christus is en sy werke verdraai word. Die bekende Marcus Borg het sy opinie oor wie Jesus is. Hy maak ‘n onderskeid tussen die “Pre-Easter” en “Post-Easter” Jesus. Eersgenoemde is die historiese Jesus, die mens wat die aarde bewandel het en die boodskap van die koninkryk van God gedra het. Hy was egter nie die Seun van God nie. Laasgenoemde is die opinie van sy volgers oor hom na sy dood en kruisiging.

 

Borg maak hierdie insiggewende standpunt:1

 

“Yes, Jesus is the Son of God, Lord and Christ; the Light of the World and the Bread of Life; and the Way, Truth and Life. He is all of this for me, as a Christian who is also a historian of early Christianity.

And yet I do not think that Jesus spoke of himself with these grand terms and phrases.” [eie beklemtoning]

Met hierdie stelling, verwerp hy onmiddelik die aansprake van Jesus self as Hy van Homself praat as die Seun van God, komende van die Vader, ens. Borg verduidelik sy siening verder:

“In shorthand that I often use, the gospels are about both the pre-Easter Jesus (Jesus as a figure of history before his death) and the post-Easter Jesus (what Jesus became after his death).

As a historian who is also Christian, I do not think that the pre-Easter Jesus spoke about himself as the Son of God, or as Lord, or as the Light of the World, and so forth. Of course, I know that the gospels attribute this kind of language to him, so it is not a refutation of this position to quote the gospels against it.

But – again with the majority of mainstream scholarship, a point that I repeat not to give my perception authority, but to indicate that it is not eccentric or peculiar to me – I see this language as the early Christian movement’s testimony, their witness, to what Jesus had become in their lives.”  [eie beklemtoning]

Dan gaan hy verder om te verduidelik wat hy bedoel met die konsepte van Pre-Easter en Post-Easter Jesus:

“I see the pre-Easter Jesus as a Jewish mystic who knew God, and who as a result became a healer, wisdom teacher, and prophet of the kingdom of God. The latter led to his being killed by the authorities who ruled his world. But I do not think he proclaimed or taught an extraordinary status for himself. The message of the pre-Easter Jesus was about God and the kingdom of God, and not about himself.”  [eie beklemtoning]

Hierdie stellings gaan so duidelik in teen wat die Skrif ons leer oor Jesus se bewustheid oor Homself en sy sending. Gedeeltes soos Johannes 6, 8 wat duidelike konflik met die geleerdes van sy tyd ontlok het, gaan spesifiek oor sy identiteit as God self. Kyk na die geweldig gelade woorde in Johannes 8:58:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.

Ongelooflik gelaai met ‘n bewustheid dat sy bestaan nie tydelik is nie, maar dat Hyself God is. Hy trek natuurlik hier ‘n lyn terug na die bekende Eksodus 3:14 waar God Homself aan Moses openbaar as “Ek IS”.

Dit is duidelik dat Borg hier ontken dat Jesus van God kom en dus God self is. Dit is volgens hom die interpretasie van sy volgers:

“Rather, I see the grand statements about Jesus – that he is the Son of God, the Light of the World, and so forth – as the testimony of the early Christian movement. These are neither objectively true statements about Jesus nor, for example in this season, about his conception and birth. To speak of him as the Son of God does not mean that he was conceived by God and had no biological human father. Rather, this is the post-Easter conviction of his followers.” [eie beklemtoning]

Wat Borg dus hier sê is dat daar meer as een beskouing van Christus moet wees, en dat dié wat Hom as God verklaar, geestelike interpretasie is van die wat Hom gevolg het.

Hy maak hierdie geweldige stelling:

“Is that enough for me as a Christian? Yes, yes it is. To be Christian is to affirm that Jesus is the Son of God and Lord, and that the would-be lords of this world are not. 

So, even as I do not think that Jesus’ status as Son of God is because of his conception, I affirm the early Christians conviction that he is …”

Al hierdie dinge sê hy as ‘n historian who is also Christian”. 
 
Lê ons nou die riglyne van die Skrif aan om hierdie stellings te toets, faal hy die toets. In 1 Johannes 4 lees ons duidelik dat 

elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. 

Duideliker kan ons nie kry nie. Duidelik faal Borg hierdie uiters belangrike criteria. Johannes verwys hier na die God wat mens geword het. Kyk maar na sy Evangelie:

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie… Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom … En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. Johannes getuig van Hom en roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, het voor my geword, want Hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar. (Johannes 1:1-18 sekere verse uitgehaal) 

Duidelik identifiseer Johannes die Jesus wat hom as apostel geroep het as God wat mens geword het, Jesus Christus in die vlees! 1 Johannes 2:22-23:

Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

‘n Volgende maatstaf uit die pen van Johannes onder die Gees se inspirasie:

En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom, en hy in God. (1 Johannes 4:14-15)

Hierdie moet ons reg verstaan, want volgens Borg glo hy dievolgende:

I affirm the early Christians conviction that he is, for those of us who follow him the Son of God, the Lord, the Light of the World.
 
Hy kwalifiseer dit egter duidelik dat hy nie glo Jesus is die Seun van God volgens geboorte nie. Dit druis natuurlik in teen wat ons lees in al vier Evangelies oor die geboorte van Christus. Borg staan ‘n metaforiese interpretasie van die Skrif voor en dit gee hom ruimte om gewaagde stellings te maak oor sy geloof oor Jesus, al is dit vir hom nie ‘n historiese werklikheid nie. Tog, in die teks van die Bybel geld sy standpunt nie, want die Bybel laat homself nie belaglik maak nie. Die Nuwe Testament is duidelik oor die historisiteit van die Seun van God wat mens geword het as Messias en daarom ook die plaasvervangende offer kon bring wat mens en God kan versoen.

Borg is natuurlik lid van die Jesus Seminar wat hulself daarvoor beywer om die historiese Jesus te ontdek, en eintlik die metaforiese van die letterlike rondom Jesus wil uitmekaar haal. Hulle invloed in die kerk in Suid Afrika is bekend. Die Nuwe Hervormers is sterk beinvloed deur die gedagtes van die kundiges in die Jesus Seminar. Hier is ‘n insiggewende video snit oor Borg waar hy verduidelik hoedat die Jesus Seminaar kenners besluit watter woorde in die Evangelies wel aan Jesus (die historiese) sou behoort en watter nie. Luister mooi dat dit gaan nie oor waarheid nie, maar konsensus besluit.
 

 

Hierdie video is ‘n duidelike bewys hoedat ‘n verkeerde beskouing van Christus die gevolg is van verdraaide hantering van die Skrif. Hy ontken die Skrif as Woord van God, die gesag van die Skrif, die inspirasie van die Skrif, die onfeilbaarheid en foutloosheid van die Skrif. Klaarblyklik moet ons besluit watter woorde Jesus werklik gesê het en watter nie, want die Evangelie skrywers het dit oënskynlik ‘n bietjie ver gevat!

Verder is Borg ook ‘n “Progressive Christian”, wat panteïsme, inklusiwiteit en onbeperkte akkommodasie van enige vorm van aanbidding voorstaan.2

Dit is duidelik uit hierdie siening van Borg dat hy ‘n ander jesus propageer en ken as die Jesus waarvan die Bybel ons leer. Dit is vir hierdie tipe verdraaings van die Skrif en die waarhede daarin vervat wat ons uiters versigtig moet wees. Hierdie tipe teologie infiltreer ons kerke ongesiens, dit besmet ons teologiese opleiding, en dit laat ons kerk en sy lidmate arm aan die kennis van die Seun van die Lewende God, wat kragtig is tot redding van die mens wat aan sy roepstem gehoorsaam is.

 

Voetnotas

1. Marcus Borg,  http://www.marcusjborg.com/2010/05/23/yes-and-no/
2. Sien ook Nelus Niemandt beveel Alternatiewe Leefstyl aan vir ‘n verwysing na die “Progressive Christianity”.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *