Apostoliese Geloofsbelydenis

Geloofsbelydenis van Nicea

Geloofsbelydenis van Athanasius

 

 

Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou.

As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan.

DRIE-EENHEID

Ek glo in God,

Ons believe in een God,

Die algemene geloof is: Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid eer,

sonder om die persone te vermeng of die wese te deel.

Want die persoon van die Vader is ‘n ander, dié van die Seun is ‘n ander, dié van die Heilige Gees is ‘n ander.

Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid.

Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees.

Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape;

onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees;

die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig.

Nogtans is daar nie drie ewiges nie maar een Ewige,

net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie maar een Ongeskapene en een Onmeetlike.

Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig;

en tog is daar nie drie almagtiges nie maar een Almagtige.

So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God;

en tog is daar nie drie gode nie maar een God.

Net so is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here;

en tog is daar nie drie heres nie maar een Here.

Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke Persoon afsonderlik God en Here te noem,

word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of heres te bely.

Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie;

die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie maar gegenereer;

die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie maar gaan van Hulle uit.

So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie; een Seun, nie drie seuns nie; een Heilige Gees, nie drie heilige geeste nie.

En in hierdie Drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie,

maar al drie Persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk,

sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die Eenheid in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid geëer moet word.

Wie dus salig wil word, moet so oor die Drie-eenheid dink.

 

DIE VADER

die Vader, die Almagtige,

die Skepper van die hemel en die aarde.

die almagtige Vader,

die Skepper van hemel en aarde,

van alle sigbare en onsigbare dinge;

 

DIE SEUN

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore:

Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God,
gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader,
deur wie alles tot stand gekom het.

Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo.

So is die regte geloof dan: Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God én mens is.

Hy is God uit die Wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore;

volkome God, volkome mens met ‘n redelike siel en menslike vlees,

na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader.

En alhoewel Hy God en mens is, is Hy nogtans nie twee nie maar een Christus.

Hy is een, nie deur verandering van die Godheid in die vlees nie maar deur die aanneming van die mensheid in God.

Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie maar deur die eenheid van die Persoon.

Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus,

wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria;

Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees

uit die maagd Maria vlees geword;

Hy het mens geword;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,

gesterf het en begrawe is

onder Pontius Pilatus is Hy vir ons gekruisig;
Hy het gely en is begrawe.

wat ter wille van ons saligheid gely het,

en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan,

wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, op die derde dag uit die dood opgestaan het,

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

en Hy het na die hemel opgevaar.
Hy sit aan die regterhand van die Vader,

na die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God, die almagtige Vader, sit.

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel.

Daarvandaan sal Hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

 

Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.

 

DIE HEILIGE GEES

Ek glo in die Heilige Gees.

Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak.
Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek.

 

Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,

Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk.

 

die gemeenskap van die heiliges;

 

 

die vergewing van sondes;

Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.

 

die opstanding van die vlees

Ons verwag die opstanding van die dooies

By sy koms sal alle mens, met hulle liggame, opstaan

en ‘n ewige lewe.

en die lewe van die toekomstige bedeling.

en van hulle eie werke moet rekenskap gee.

En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur.

 

 

Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *